anikookoboltja webáruház, webshop

Kategóriák

Adatvédelmi Nyilatkozat
 

Adatvédelmi Nyilatkozat

Hatályos 2018. május 25.-től

Adatkezelés:

 

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR)  kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Azaz: EU 2016/679 Rendelete, 2011. évi CXII. Törvény, 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a alapján

 

A közvetlen adatkezelö :

 Név: Simon Elektroweb Kft.

Cégjegyzékszáma: 08-09-029357

Adószáma:  23505094-2-08

Székhely: 8438 Veszprémvarsány, Kossuth Lajos u. 48.

Telefon: 06 70 70 86486

Mail:  webnet058@gmail.com;

 webnet059@gmail.com;

anikozsmte@indamail.hu;

Weboldal: https://elektroweb.eu; www.anikookoboltja.bolthely.hu

 

A honlap szolgáltatója adatkezelője:

Név:  Bolthely.hu kft. 
Adatvédelmi nyilatkozata itt elérhető

 

Az adatkezelés célja:

A megrendelés teljesítésének biztosítása, vásárlói kapcsolattartás, valamint jogszabályi kötelezettségeink (adó- és számviteli) teljesítése.

 

A kezelt adatok köre:

 

Érintett döntése alapján rendeléskor és/vagy regisztrációkor megadható adat: név, számlázási név, szállítási cím, számlázási cím, adószám, bankszámlaszám, telefonszám, e-mail cím, cég,

cégjegyzékszám, IP cím, kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele miatt teljesen egyedi, előre meg nem nevezhető személyhez köthető információk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és

melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy

cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok az érintett egyéb személyes adataival - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem

kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
Böngészéskor:

A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal.. A fenti információkat a Honlapok szolgáltatója kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Cookie.

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Honlapon minden tartalom megtekinthető legyen, a Felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment.

A cookie-k használata a böngészőkben letiltható. A cookie-k alkamazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal

működése nem teljes értékű.

 

 

Regisztrációkor

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

·         Felhasználónév

·         Név

·         Email cím

Az adatok megadását követően Szolgáltató e-mailben értesíti Felhasználót a regisztráció sikerességéről.

 A megrendelő (vásárló) beazonosításához, a megrendelés teljesítéséhez szükséges, alábbi adatok:

·         Felhasználónév

·         Név

·         Email cím

·         Cím (vagy számlázási, illetve szállítási cím)

·         Telefonszám.
Esetlegesen szükséges adatok:
Adószám, bankszámlaszám.

 Az adatok továbbítása:

Amennyiben megvásárolt termék kiszállítását kéri, a megrendelt termék kiszállításához szükséges adatait (név, szállítási cím, telefonszám, E-mail cím) a kiszállítást végző szerződéses partnerünk számára átadjuk.

  Adatbiztonság:

 

Az adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés,

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok

biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése

Az érintett – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – bármikor, indokolás nélkül kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az adatkezelő öt

munkanapon belül törli.

Az adatkezelő – a kötelező adatkezelések kivételével – törli az adatokat, ha az adatok kezelésének célja megszűnt.

A kötelező – azaz jogszabályon alapuló – adatkezelések esetében az adatokat az adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig kezeli.

Amennyiben az adatkezelő és az érintett között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi

igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt bármilyen hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az

adatkezelő jogosult az érintett adatait kezelni, melyet az érintett tudomásul vesz. A fentiek rendelkezések alapján az adatkezelő a megadott adatokat köteles törölni, ha:

a. kezelésük jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;

b. az érintett azt kéri;

c. az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;

d. az adatkezelés célja megszűnt;

e. hatóság vagy bíróság elrendeli.

 

Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Érintett jogosult továbbá adatai módosításának, törlésének kérésére a  megadott elérhetőségek útján.

Adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz,

illetve adatkezelő munkatársához fordulhat a szabályzat végén található elérhetőségeken keresztül. Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését

kérni. Egyes adatait az érintett a weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított öt munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem

lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Az érintett az adatvédelemre vonatkozó törvények alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest,

Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben az érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az adatkezelő jogosult az

érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Szerzői jog

A társaság weboldalai, az azon található minden képes és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak. Ezek felhasználása sem online, sem offline formában nem

engedélyezett. Bármely nemű felhasználásához előzetes írásos engedély szükséges, amelyet kizárólag a társaság állíthat ki. A feltételek megsértése jogsértést von maga után, és a társaság kárigénnyel élhet a

jogsértővel szemben. A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás, vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. A

társaság nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a weboldalak használatával kapcsolatosak, a weboldalak használatra képtelen állapotából származnak, vagy a weboldalak nem megfelelő működéséből,

hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információ továbbítási késedelemből, vírusból vagy vonalhibából keletkeznek.

A fentiekből fakadó félreértések és problémák elkerülése érdekében kérjük, hogy a weboldalainkon olvasott információk megerősítése, pontosítása végett még a döntéshozatal előtt lépjen kapcsolatba társaságunkkal.

A társaságot nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzétett anyagokért, információkért, amelyek a társaság weboldalaihoz kapcsolódnak. Amennyiben Ön anyagot bocsát a társaság

rendelkezésére, azzal vállalja, hogy az anyag alkalmas a nyilvánosságra hozatalra és hozzájárul annak a társaság általi - ellenérték nélküli - részbeni vagy egészbeni nyilvánosságra hozatalához, a tartalom

felhasználásához, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott anyaggal összefüggésben a társaság szemben harmadik személy bármilyen igényt támaszt, a társaság

mentesíti a helytállási kötelezettség alól.

·         A vonatkozó jogszabályok:

·         az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;

·         2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról;

·         2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

·         2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;

·         2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

·         2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről;

·         2000. évi C. törvény a számvitelről.

 

Az Adatvédelmi Nyilatkozat változtatása:

 

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az Ön személyes adatainak kezelését is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.

A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető mindig itt, a weboldalon nyilvánosan közzé téve.  


Bevásárlókosár

Kérjük, lépjen be.

Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Nem tudok belépni

Termék ajánló


KARÁCSONYI AJÁNDÉKDOBOZOK

HírlevélWebáruház bérlés és készítés

0.21 mp