autokun webáruház, webshop

Akciós termékek

Szívósor Z19DTH
Szívósor Z19DTH

bruttó 69.990 Ft
AKCIÓ! - 1%
bruttó 68.990 Ft

További akciós termékek

Opel

Felszerelések

Akkumulátorok

Patent kereső

Ford

Adatkezelési tájékoztató GDPR
 Tartalom
 

 

 

1.Bevezetés4

 

1.1.Az adatkezelő és elérhetőségei:4

 

1.2.Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:4

 

2.Fogalom meghatározások5

 

3.A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek6

 

4.Egyes adatkezelések7

 

4.1.Regisztráció (felhasználói fiók létrehozása)7

 

4.2.Webáruház működtetéshez/szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés9

 

4.3.Ajánlatkérés11

 

4.4.Kapcsolatfelvétel13

 

4.5.Ügyfélkapcsolat15

 

4.6.Hírlevél, DM tevékenység17

 

4.7.Panaszkezelés19

 

4.8.Telefonos hangrögzítés21

 

5.Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik23

 

5.1.Adatfeldolgozók (akik, az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést)23

 

5.2.Egyes adatfeldolgozók:23

 

5.2.1.Szállítás23

 

5.2.2.Tárhely-szolgáltató25

 

5.2.3.Weboldal üzemeltetés26

 

5.2.4.Könyvelési feladatok, számlázás27

 

5.2.5.Online marketing szolgáltatások28

 

5.3.Adattovábbítás harmadik fél részére29

 

5.3.1.Vásárlói visszajelzések29

 

5.3.2.Adósságkezelés30

 

5.3.3.Online fizetés31

 

6.Cookie-k (sütik) kezelése32

 

7.Google és facebook szolgáltatások használata34

 

7.1.Google Adwords konverziókövetés használata34

 

7.2.A Google Analytics alkalmazása34

 

7.3.Facebook pixel35

 

7.4.Közösségi oldalak35

 

8.Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések37

 

9.Az érintettek jogai38

 

10.Intézkedési határidő39

 

11.Az adatkezelés biztonsága40

 

12.Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről41

 

13.Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak42

 

14.Panasztételi lehetőség42

 

15.Zárszó43

 

 

 

 

1. Bevezetés

 

A CÉG (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE(2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

 

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www

 

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: link

 

szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Az adatkezelő és elérhetőségei:

 

 

 

Név: Autó-Kun Kft.

 

Székhely: 2030 Érd, Tárnoki út 179.

 

E-mail: autokunkft@gmail.com

 

Telefon: +36307007126

 

 

 

1.2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

 

 

 

Név: Kun Gyula

 

Székhely: 2030 Érd, Tárnoki út 179.

 

E-mail: autokunkft@gmail.com

 

Telefon: +36307007126

 

 

2. Fogalom meghatározások

 

 

 

1. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 

 

2. adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 

 

3. adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

 

 

4. adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 

 

5. címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 

 

6. az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

 

 

7. adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

3. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 

 

 

A személyes adatok:

 

 

 

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 

 

 

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 

 

 

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 

 

 

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 

 

 

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel(„korlátozott tárolhatóság”);

 

 

 

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

 

 

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

 

 

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

 

 

 

 

4. Egyes adatkezelések

 

 

 

4.1. Regisztráció (felhasználói fiók létrehozása)

 

 

 

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

 

 

 

Személyes adat

 

Az adatkezelés célja

 

Bevásárlókosár

Kérjük, lépjen be.

Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Nem tudok belépni

Daewoo

Chevrolet

Suzuki

Kenőanyag / Fékolaj

HírlevélWebáruház bérlés és készítés

0.66 mp