citroenpeugeot webáruház, webshop

Kategóriák

Hírlevél

Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELŐ:

Név: Citmer-2WA l Kft..
Székhely: 1202 Budapest Lázár u12.
Cégjegyzékszám: 0109939932
Adószám: 22708139-2-43
e-mail: citroenpeugeotalkatresz@gmail.com
Telefon: +36 70 2246666

A személyes adatok megadása a honlap megtekintésének nem, de bizonyos szolgáltatások igénybevételének elengedhetetlen feltétele. Csak olyan személyes adatot kér és tárol az oldal, amely az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges, s amelynek megadásával a felhasználó önkéntesen beleegyezik az azonosításba, illetve az adatok tárolásába a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat külön beleegyezés nélkül harmadik félnek nem adhatja tovább, kizárólag abban az esetben, ha arra törvényi rendelkezés kötelezi. Az oldalon megadott személyes adatok bármikor helyesbíthetők, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törölhetők; továbbá az adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy eltávolítson minden olyan regisztrált felhasználót, aki a személyes érdekeit sértő módon jár el.

ADATKEZELÉSEK:

1. Regisztráció

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név

Azonosítás, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

E-mail-cím

Kapcsolattartás, rendszerüzenetek küldése, felhasználói fiókba történő belépés.

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

A regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

2. Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart. A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az ügyfélszolgálatos munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

- postai úton a 1202 Budapest Lázár u.12. címen,
- e-mail útján citroenpeugeotalkatresz@gmail.com e-mail címen,
- telefonon +36 70 2246666 számon.

7. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

8. Tájékoztatjuk, hogy
- az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
- köteles a személyes adatokat megadni, hogy regisztrálni tudjuk.
- az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a felhasználói fiókot nem tudjuk létre hozni.
 

2. Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges

E-mail cím

Kapcsolattartás, visszaigazolások küldése

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

Megjegyzés a rendeléshez

Megrendeléssel és szállítással kapcsolatos információk kezelése

 

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő ügyfélszolgálatos, raktáros munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

- Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
- az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

7. Az adatkezelés jogalapja:

7.1. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont,

7.2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

7.3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

7.4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

8. Tájékoztatjuk, hogy

- az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
- köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
- az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

 


Bevásárlókosár

Árajánlat

A nem talált termékre kérj ajánlatot !
citroenpeugeotalkatresz@gmail.com

Termék ajánló




Webáruház bérlés és készítés

0.14 mp