hidromasszazs webáruház, webshop

Kategóriák

Hírlevél

Érdekes látványosságok

Kattintson a lenti hivatkozások
egyikére és egy rövid videóbemutatót 
láthat az akril kádak gyártásáról :
  
http://www.youtube.com/watch?v=5dXMGDRWpqg 

http://www.youtube.com/watch?v=T1f97vvxBUs

Magyarország egyik csodálatos víztározója. 
Épült : 1871-ben !
Máig tökéletesen Működik a magyar anyagokból, Olasz mesterek segítségével készült épület


http://www.digicart.hu/vs_photos/krpano/kobanya-vizmu.html

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A www.bolthely.hu/hidromasszazs domain alatt egy online webáruház érhető el, melynek célja az alábbi termékek és szolgáltatások értékesítése : hidromasszázs kádak, masszázs medencék alkatrészeinek forgalmazása, szerviz szolgáltatás értékesítése, fürdőszobai műanyag és üveg szaniter termékek forgalmazása, masszázs termékek tisztító és karbantartó szereinek forgalmazása, tanácsadás.

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő (Szolgáltató) ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A honlap használatával mint felhasználó elfogadod jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

 

1. Fogalmak

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) rendelkezik az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokról. A törvény értelmében:

1.1 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

1.2 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint lakcím telefonos és online elérhetőségei és számlázási adatai

1.3 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

1.4 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

1.5 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

1.6 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

1.7 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.8 nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.9 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

1.10 adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

1.11 adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

1.12 adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

1.13 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

1.14 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

 

2. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Cégnév: EnergoPlastic Bt.

Székhely: 1119 Budapest   Andor u. 21/C fszt.

Nyilvántartási szám: 

Elektronikus levélcím:  bathmanj@gmail.com   és  vojo@t-online.hu

 

3. Az adatkezelés és jogalapja

3.1 Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló felhasználókra vonatkozó adatok rögzítése, a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz, számlázással kapcsolatos ügyintézéshez és a tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.

3.2 A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

A hozzájárulás terjedelmét „A kezelt adatok köre” pont rendelkezései határozzák meg.

A felhasználók a hozzájárulást a honlap igénybevételével, a honlapon való regisztrációval adják meg.

3.3 A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

4. A kezelt adatok köre

4.1 A Szolgáltató honlapjának vásárlási célú igénybevétele regisztrációhoz kötött.

4.2 A Szolgáltató honlapjának vásárlási célú igénybevételéhez a regisztráció során a felhasználónak kötelezően meg kell adni a következő személyes és egyéb adatokat:

 

felhasználónév

név (családi és utónév)

számlázási/posta cím

email cím

telefonszám

 

4.3 A felhasználónak továbbá a regisztráció során meg kell adnia egy jelszót. Az adatkezelő a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.

4.4 A honlap használata során a Szolgáltató rögzíti a bejelentkezett felhasználók vásárlásait a további kedvezményes vásárlási lehetőségek érdekében

 

5. Adattovábbítás

5.1 A Szolgáltató a regisztráció során (a vásárláshoz kötelezően megadott) felhasználói adatokat a webáruház szolgáltató Bolthely.hu oldalt üzemeltető vállalkozás szerveréről érheti el mely szerveren tárolt adatokat  jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és a Bolthely.hu oldal szolgáltatójának Adatvédelmi Nyilatkozatának rendelkezéseivel összhangban kezelik.

 

6. Az adatkezelés és –továbbítás célja

6.1 A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelésének célja:

a regisztrált felhasználóknak a honlapon keresztül elérhető vásárlási szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása;

a Szolgáltató gazdasági reklámnak nem minősülő hirdetményeinek kiküldése;

illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása.

 

6.2 Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényekben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

 

7. Hír- és reklámlevél

7.1 A regisztrált felhasználók a regisztrációval hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szolgáltató rendszeresen elektronikus hír- és reklámlevelet küldjön a regisztráció során megadott email címükre.

Az elektronikus hír- és reklámlevél szolgáltatásra bárki feliratkozhat a szükséges adatok és email címe honlapon történő megadásával.

Reklámot a hírlevelek is tartalmazhatnak.

7.2 A hír- és reklámlevél szolgáltatásról a levelek alján található hivatkozásra kattintva és a Szolgáltató fent meghatározott címén bármikor le lehet iratkozni.

 

8. Az adatkezelés időtartama

8.1 A regisztráció során kötelezően és fakultatív módon megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és – a jogszabályokban meghatározott kivételekkel – az adatok törléséig tart.

 

9. Adatfeldolgozás

9.1 A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben kerülhet sor.

9.2 A szolgáltatás igénybevétele során jelenleg a a webáruházak technikai, szoftveres hátterét biztosítja Bolthely.hu, mint Adatfeldolgozó

Bolthely.hu Kft.     

levelezési cím: 3300 Eger, Pacsirta út 10/b           e-mail : info@bolthely.hu

 

Online Forgalom Kft.

levelezési cím: 3300 Eger, Pacsirta út 10/b         e-mail : info@bolthely.hu


9.3. A vásárlások során kiállított számlák, bizonylatok kezelését, a Reiber Consulting Kft. mint könyvelési szolgáltató végzi :

Reiber Consulting Kft.  1213 Budapest,  Szent István u. 136.  

10. Adatbiztonság

10.1 Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

10.2 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat Magyarország területén, a rendszer üzemeltetését biztosító Bolthely.hu rendszer által biztosított tárhelyen és az EnergoPlastic Bt. által használt irodában található számítástechnikai eszközön tárolja. Továbbá a számlázási adatokat és számlákat a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli.

   

11. Adatok módosítása, törlése, tiltakozás az adatkezelés ellen

11.1 A felhasználó az adatainak módosítását a vojo@t-online.hu és a bathmanj@gmail.com  email címre küldött levél útján kérheti a Szolgáltatótól.

 

11.2 A felhasználó bármikor jogosult adatai törlését, az adatkezelés és –továbbítás megtiltását kérni a vojo@t-online.hu és a bathmanj@gmail.com e-mail címre küldött levél útján.

 

12. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei

12.1 A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a vojo@t-online.hu és a bathmanj@gmail.com e-mail címre küldött levél útján. A Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, email útján adja meg a kért tájékoztatást.

12.2 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1400, elnök: dr. Péterfalvi Attila) fordulhat.

 

13. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

13.1 Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.


Bevásárlókosár

Kérjük, lépjen be.

Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Nem tudok belépni

Akciós termékek

Termosztát, hőfokszabályzó  ( 0-50C°)
Termosztát, hőfokszabályzó ( 0-50C°)

14.000 Ft
AKCIÓ! - 29%
9.990 Ft

További akciós termékek


Webáruház bérlés és készítés

0.07 mp