j-studio webáruház, webshop

Thermofóliák

Uszodatechnika

Fűtéstechnika

Jó dolgok

Üzletszabályzat
Az Eladó adatai:
Lila Csillag Kft.
2030 Érd
Riminyáki út 61.
Cégjegyzék szám: 13-9-139245
Adószám: 22773553
Telefon: 06-30-9004873
E-mail: info@jstudio.hu

Felhívjuk figyelmét, hogy az Interneten keresztüli vásárlással ön érvényes szerződést köt az adott tárgyra.
Szolgáltatásunk elérhető mindazok számára akik az érvényben lévő, idevonatkozó jogszabályok értelmében teljes cselekvőképességük birtokában vannak, regisztrálják magukat és ezzel az itt ismertetett ÜZLETSZABÁLYZATOT elfogadják.
Az üzletszabályzat tartalmazza azokat a feltételeket amelyeket figyelembe kell venni.
Kérem, mindenkor olvassa el a termékhez közölt vásárlási tájékotatót! Az áruházban tájékoztatásként vannak nagyértékű termékek is feltöltve, melyek megrendelése csak személyesen lehetséges előlegfizetéssel. Az automatikus visszaigazolás a rendelési szándékot rögziti, a rendelés visszaigazolása mindenkor  az ár és szállitási határidő személyes egyeztetése alapján történik e-mailben, telefonon vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon.

A regisztráció


A regisztráció ingyenes, csak a következő adatokat kell megadnia:

Felhasználó név
Jelszó
Név
E-mailcím

A regisztrációban rögzített adatokért a Vevő felelősséggel tartozik.
A regisztrációt követően felhasználói névvel és jelszóval a Vevő be tud lépni a rendszerbe.
Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció kezdeményezését indoklás nélkül visszautasítja, illetve az üzleti szabályzat megsértése esetén bármikor visszavonja.


Üzletszabályzat


1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:

1.1. Az Értékesítő Rendszerben történő vásárlásra kizárólag Interneten keresztül van lehetőség.
Megerősítheti vásárlási szándékát telefonon, faxon vagy E-mailben is.

1.2. Az Értékesítő Rendszerben mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik és ezáltal
magára nézve kötelező érvényűnek elfogadta jelen üzletszabályzatot.

1.3. A Vevő felelősségel tartozik a regisztrációban megatdott adatokért. Hamis adatok rögzítése az Eladó szándékos
megtévesztésének minősül, annak jogi konzekvenciáival együtt.

2. A BEMUTATOTT TERMÉKEK

A bemutatott áru részletes jellemzőit, a konkrét árucikkre vonatkozó kép alatt lévő információkból ismerheti meg. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az adott termék beszállítója a felelős. Az eladási ár a kiválasztott áru mellett kerül feltüntetésre, az általános forgalmi adót  tartalmazza.

3. GARANCIA, SZAVATOSSÁG

3.1. Az Eladó az általa eladott árukra, terméktípustól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt és garanciát vállal.

3.2. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a PTK.-banés a mindenkori érvényes jogszabályokban (49/2003 (VII.30.)
GKM rendelet) foglaltak az irányadóak.

4. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

4.1. Az Értékesítési Rendszerben történt rendeléssel Vásárló kijelenti, hogy elfogadja az üzletszabályzatot, és tisztában van az értékesítés ezen szabályzatban rögzített menetével.

4.2. Az Értékesítési Rendszerben történt rendelést az eladó csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a Vásárló a
rendeléssel kapcsolatos regiszrációs oldalon talált rovatokat maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő zavarokért, károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai, adatátviteli problémákért az eladó felelősséget nem vállal.

4.3. A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a szállítmányt tételesen ellenőrízni, mennyiségileg és minőségileg átvenni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételt aláírásával elismerni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat az Eladónak nem áll módjában elfogadni, kivéve a bizonyítható rejtett hibát.

4.4. A kiszállítást megelőzően az Eladó értesítést küld a Vevőnek a kkonkrét kézbesítés időpontjáról. A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy az e-mailben vagy telefonon egyeztetett időpontban az áru átvételét biztosítsa. Ennek elmulasztásából származó kárért az Eladó nem vállal felelőséget.

4.5. Ha a megadott szállítási időpont Vevőnek nem felel meg, szt a Vevőszolgálatnak köteles jelezni és egy új szállítási időpontban megegyezni.

4.6 A szállítási költség a Vevőt terheli.

5. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

A Vevő jogosult a megrendelést követően 24 órán belül a vásárlástól konzekvencia nélkül elállni, amennyiben ezt a szándékát időben e-mailben vagy telefonon jelzi az Eladó ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költség nem terheli.

6. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

6.1. Az Értékesítési Rendszerben való vásárlás feltételezi, hogy a vásárló birtokában van az Internet nyújtotta lehetőségeknek és azok korlátainak, melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

6.2. Az Eladó nem vonható felelősségre olyan dologgal kapcsolatos eseményért, ami nem az irányítása alatt áll, s amire közvetlen
ráhatása nincs.

6.3. Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt, melyek mindenkor az Értékesítési Rendszer honlapján történő
megjelenéskor életbe lépettnek tekintendők. Az árváltozás jogát mindenkor fenntarjuk. 

6.4. Az Eladó jogi útton érvényesítheti érdekeit minden olyan személyekkel szemben, akik csalást követnek el vagy annak elkövetésével próbálkoznak.

6.5. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására elkövetett vásárlás miatt.

6.6. Az árak honlapunkon történő megjelenésüktől kezdve érvényesek kivéve, ha azok minden gondosság ellenére hibásan kerültek feltüntetésre, - különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak-illetőleg egyéb kedvezőtlen események hatása miatt fenntarthatatlan árváltozások esetén, akkor cégünk nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást vagy ha ez a megrendelőnek nem felel meg, akkor elállhat a szerződéstől. Az ajánlattételtől, az előszerződéstől, a szerződéstől a teljesítésig bármelyik fél kötelezettségek nélkül elállhat.

6.7. Abban az esetben, ha a Vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a regisztrációját, vásárlását. Ebben az esetben a Vevő semmiféle kártérítésre igényt nem tarthat, és semmiféle jogorvoslatnak nincs helye.

7. SZÁLLÍTÁS

7.1. Általános feltételek

Az Eladó egy automatikus rendszerválasz után a megrendelés egyedi visszaigazolásában közli annak szállítási határidejét. A vevő ennek ismeretében szabadon dölnt a termék megvásárlásáról. Amennyiben a határidő Vevő számára nem megfelelő, úgy a visszaigazolást követően 24 órán belül szabadon elállhat a vásárlástól.
Ha az Eladó a megrendelést a fentiek alapján határidőn belül nem teljesíti, akkor a Vevő által megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles visszafizetni, kivéve, ha a Vevő a megfelelő tájékoztatás után változatlanul igényt tart az árura.

7.2 Szállítás postai csomagban - utánvéttel
Az Eladó e-mailben vagy telefonon értesíti a Vevőt a feladás napjáról.

7.3. Szállítás futárszolgálattal
Az árut az Eladó a megrendelés beérkezését követően, határidőn belül postázza a potai továbbítás feltételei szerint, a Vevő által megadott postai címre.

7.4. Szállítás Speditőrrel
Az előre egyeztetett időpontban Speditőr a megadott címre szállítja az árut.

7.5. Értesítés a szállítás időpontjáról
Eladó e-mailben vagy telefonon értesíti a Vevőt a szállítás illetve a postai feladás időpontjáról.

7.6. Szálítás költsége
Szállítási költség a Vevőt terheli, kivéve azoknál a termékeknél, ahol az telmék adatlapján különjelzi Eladó a szállítási költség átvállalását.

8. FIZETÉSI MÓDOK

8.1. Fizetés készpénzzel, utánvéttel
ˇz áru ellenértékét és szállítási költséget a szállítást teljesítő postásnak - futárral kért szállítás esetén futárnak - az átvételkor kell kifizetni.

8.2. Fizetés átutalással
Átutalással történő fizetés a megrendelés visszaigazolásában megadott Eladó bankszámlájára történik.

8.3. Amennyiben  a vásárolt  áru  ellenértéke  nem  kerül megfizetésre,  az  áruház tulajdonosa az  adós  tartozását és adatait  nyilvánosságra  hozza. Vevő a nem  fizetéssel egyben beleegyezését  adja adatainak nyilvánosságra  hozatalára.

9. ADATVÉDELEM

Az Eladó, mint a regisztrált felhasználók adatainak felelős kezelője, mindent elkövet annak érdekében, hogy a rendelkezésére bocsájtott adatok kezeléséénél, annak minden fázisában megfeleljen a jogszabályoknak.
A személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös gonndot fordít az 1992. évi LXIII.tv. Adatvédelmi Törvény vontkozó rendelkezéseine betartására.

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy üzletszabályzatát bármikor megváltoztassa.
A tagok (vevők) adataikat bármikor megtekinthetik, indokolt esetben módosíthatják.
A jelen üzletszabályzat a vásárlással létrejövő szerződés fontos szabályait tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek a Polgárjogi Törvénykönyv és a távvollévők között kötött szerződésekről szóló rendelet idevonetkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

On-line rendelés esetén Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Ön a szerződéstől, az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.
A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Fogyasztóvédelmi vonatkozások    Személyes vásárlás esetén a kereskedő nem köteles kicserélni vagy visszavenni az árut, ha nem minőségi kifogásunk van, hanem például nem tetszik.

aca

Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek megtekintése itt.
Internetes vásárlással kapcsolatos tanácsok itt.
 -üzletszabályzat-
Webáruház bérlés és készítés

0.07 mp