levendulashop webáruház, webshop

Kategóriák

Akciós termékek

Levendula mező (csomag)
Levendula mező (csomag)

4.300 Ft
AKCIÓ!
3.900 Ft

További akciós termékek
Adatvédelmi tájékoztató
 

 

 

 

 

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ    

Farkas Klára

egyéni vállalkozó
                          

2018. május 25.

TARTALOMJEGYZÉK

 

I.       BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA.. - 3 -

II.     FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK.. - 4 -

III.         AZ ADATKEZELÉS ELVEI, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA.. - 7 -

IV.         AZ ADATKEZELŐ EGYES ADATKEZELÉSEI. - 9 -

V.      AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA.. - 14 -

VI.         COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE.. - 15 -

VII.       ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS. - 18 -

VIII.      AZ ÉRINTETTEK JOGAI. - 19 -

·        tájékoztatáshoz való jog: GDPR 13. és 14. cikk. - 19 -

·        személyes adatokhoz való hozzáférési jog: GDPR 15 cikk. - 20 -

·        helyesbítéshez való jog: GDPR 16 cikk. - 21 -

·        törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): GDPR 17. cikk. - 21 -

·        adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: GDPR 18. cikk. - 21 -

·        adathordozhatósághoz való jog: GDPR 20 cikk. - 22 -

·        tiltakozáshoz való jog: GDPR 21. cikk. - 22 -

·        automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: GDPR 22. cikk. - 22 -

IX.         JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK.. - 23 -

X.     AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS A TÁJÉKOZTATÓVAL KAPCSOLATOS SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK.. - 24 -

 

 

 

 

 

 

           

 

 

                     I.            BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA

 

Farkas Klára egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen adatkezelési tájékoztatóban (továbbiakban: Tájékoztató) mutatja be az Adatkezelőként általa kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési gyakorlatát.

 

Adatkezelő a természetes személy partnerei és ügyfelei személyes adatainak kezelését kiemelten fontosnak tartja, ennek megfelelően a személyes adatokat bizalmasan kezeli és adatok biztonsága érdekében megtesz minden szükséges – technikai, szervezési – intézkedést. E körben az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tájékoztatóban rögzített adatkezelése megfelel a vonatkozó – magyar és Európai Uniós – jogszabályokban foglaltaknak, ezen belül is mindenekelőtt a 2018. május 25. napját követően kötelezően alkalmazandó GDPR előírásainak.

 

A Tájékoztató megalkotása során az Adatkezelő a jogszabályokon kívül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH/Hatóság) ajánlásaira, tájékoztatóira ezen belül is mindenekelőtt az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember 29. napján kiadott ajánlásában és a 2016. július hónapban kiadott webáruházakra vonatkozó adatvédelmi követelményekről szóló tájékoztatójában rögzítettekre is figyelemmel volt.

 

A Tájékoztatót, annak tartalmát az Adatkezelő bármikor jogosult megváltoztatni. A releváns magyar jogszabályok (Info tv. Eker tv. Grt. stb.) GDPR-hez történő „igazítását” követően az Adatkezelő az esetlegesen szükséges módosításokat elvégzi és a Tájékoztató hatályos változatát a weboldalán haladéktalanul közzéteszi: http://bolthely.hu/levendulashop. A Tájékoztatóban foglaltakat az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek fogadja el, azokat betartva jár el a személyes adatok kezelése során.

 

Az Tájékoztató kapcsán felmerült kérdéseit az alábbi email címre, vagy a X. pontban megadott egyéb elérhetőségeire várja az Adatkezelő:

 

            tablakep@gmail.com

 

Az Adatkezelő adatkezeléseit az alábbi jogszabályok határozzák meg:

 

·         az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR),

·         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.),

·         a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),

·         a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.)

·         a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv tv.)

·         a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)

·         az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.)

·         a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)

·         a 2012. évi CLIX tv. a postai szolgáltatásokról (a továbbiakban: Posta tv.)

·         az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv.)

 

A Tájékoztató célja: rögzíti az Adatkezelő által kezelt természetes személyek (érintettek) adatainak kezelésére vonatkozó elveket, tájékoztatja az érintetteket a személyes adataikkal kapcsolatban őket az Adatkezelővel szemben megillető jogaikról, azok gyakorlásának módjáról, a webáruház által kezelt személyes adatokról, illetve a jogok gyakorlásához szükséges adatkezelői elérhetőségekről és jogorvoslati formákról.

 

A Tájékoztató emellett tükrözni kívánja az Adatkezelő elkötelezettséget az adatvédelem területén és törekvését arra, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a NAIH állásfoglalásoknak megfelelő adatkezelési gyakorlatot folytasson.

A Tájékoztató időbeli hatálya: 2018. május 25. napjától visszavonásig, vagy a Tájékoztató módosításáig.