mikroshop webáruház, webshop

webáruház felső lábléc
webáruház négyzet fájl

Like !

Hírek

MNB euro árfolyam

Amíg viszonylag stabil a forint, áremelés nem várható.
Üzletszabályzat

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
1. Az Eladó:
Név: Wanne Kereskedelmi betéti társaság.
Székhely:9700 Szombathely Farkas utca 13
Cégjegyzékszám: 18-06-105937 (Szombathelyi cégbíróság)
Adószám:22322346-2-18
Telephely:9700 Szombathely Szelestei l. 57
Tel./Fax.:94-312480, 30-6007220
E-mail:mikroshop@gmail.com
 
2. A szolgáltatás igénybevétele:
Az adás-vételi szerződés a Vevő a web-áruházon keresztüli megrendelés elküldésével lép életbe. A kiszállítandó illetve a megvásárlandó termékek mindaddig a bolthely.hu/mikroshop web-áruház tulajdonát képezik, amíg a szállítást, átvételt követően a termékek ellenértéke kiegyenlítésre nem kerül.

2/1. A fizetés módja:

A megrendelt termékek ellenértékét banki átutalással vagy készpénzben egyenlítheti ki. A Vevő és az Eladó között külön megállapodás keretében lehetőség van a Vevő által megrendelt termékek előreutalásos fizetési lehetőségre is. Előre utalás esetén a Vevőnek írásban kell jeleznie e szándékát. Az Eladó az előre elkészített számlát postai vagy elektronikus úton juttatja el a Vevőnek. A Vevő, ha a megrendelésén személyes átvételt jelölt meg - az árut akkor veheti át, ha számlán kiállított bekerülési összeg kifizetését hitelt érdemlően bizonyítani tudja, vagy az összeg az Eladó bankszámláján megjelenik. Ha a Vevő futárszolgálattal történő szállítást és előreutalásos számlát kért az Eladó csak akkor adja fel az árut a Vevőnek, ha a számlán szereplő összeg az Eladó bankszámláján megjelenik.
 
2/2. Vásárlás:
A Vevő tudomásul veszi, hogy a bolthely.hu/mikroshop web-áruházban feladott megrendelést, az Eladó általi visszaigazolás követően a megrendelt termékekre vonatkozóan az Eladó és a Vevő között adás-vételi illetve szállítási szerződés jön létre, amely szerződés a Vevőnek fizetési kötelezettséggel jár. A fizetési kötelezettség mértékét mind a helyszíni átvételnél mind az utánvétes szállításnál az Eladó által kiállított számla képezi. A megrendelések és a számlák a törvényben meghatározott módon és ideig archiválásra kerülnek, és később is elérhetők.
Abban az esetben, ha a Vevő által megrendelt tételeknek csak egy része áll rendelkezésre a megrendeléskor és a vevő a hiányzó tételeket is megrendeli, de a már meglévő termékek szállítását a vevő írásban kéri, a fennmaradó termékek szállításakor is a vevőnek kell megfizetni a szállítási költséget.

2/3.Árak:

A bolthely.hu/mikroshop web-áruházban a termékek bruttó vételárai vannak feltüntetve. Pénznem: Magyar Forint.
Az Eladó bármikor, minden előzetes értesítés nélkül módosíthatja a web-áruház oldalain megjelenő termékek számát (bővítheti és szűkítheti is a választékot) és az azokra vonatkozó árakat. A web-áruházban a termékek mellet megjelenített képi anyagok illusztrációk, esetenként eltérhetnek a termék eredeti kinézetétől, de ez nincs hatással a termék alapvető tulajdonságaira.
A Wanne Bt. a web-áruházban szereplő egyes tételekre akciós árat vezethet be, amely akciós árak a web-áruházban közzétett időintervallumon belül érvényesek. Abban az esetben, ha a vevő a terméket a termékre vonatkozó akciós időn belül rendelte meg, de a termék kiszállítása az akciós időn túl nyúlik, az Eladó a terméket csak akciós áron számlázhatja.
 
3. ELÁLLÁSI JOG

Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,
b)több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 3. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli.

Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.
 
4.A felelősség korlátozása:
Az Eladó nem felelős az alábbiakért:
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, amely megakadályozza a web-áruház akadálytalan működését és a web-áruházban történő vásárlást.
- Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen vis-major esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatban, amely nem az irányítása alatt áll.

5.Garancia, Szavatosság

5.1.  Kellékszavatosság

5.2.  A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.
Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Használt termékeket nem árusítunk!
A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát előzetes egyeztetés után a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.
A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

5.3.  Termékszavatosság

5.4.  Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 1.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  • A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
    Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

5.5. Jótállás

 Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 1.1. és a 1.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 
 
Jogi nyilatkozat
 
Eladó kijelenti, hogy tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően látja el, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet szabályai szerint működik.
A vitás kérdésekben az Eladó és a Vevő a Ptk.-ban foglaltak szerint jár el.
Panaszügyintézés:
1- A Megrendelő észrevételeit, a web-áruházzal illetve működésével kapcsolatos kérdéseit, panaszait a következő elérhetőségeken teheti meg:
Telefon:94-312480 ,30-6007220 (munkanapokon 9-17, szombaton 9-12 óra között)
E-mail: mikroshop@gmail.com
Levelezési cím:9700 Szombathely Szelestei L. 57
Az Eladó a megjelölt elérhetőségeken beérkezett kérdésekre, megkeresésekre 3 munkanapon belül válaszol. .
2- Szombathely Polgármesteri Hivatal jegyzője (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. T:94/520-100)
3- Vas Megyei Békéltető Testület (9700 Szhely, Honvéd Tér 2. T: 94/312-356)
4- A nálatok működő Békéltető Testület  (
lista ITT)
5- Vas Megyei Kormányhívatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály,Fogyasztóvédelmi Osztály (9700 Szhely, Petőfi S. 8. T: 94/505-220)
6- A nálatok működő Fogyasztóvédelmi Osztály helyi irodájához (
bővebb infó ITT)
7- Online vitarendezési platform
  (Link Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

A Vásárló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól.
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Wanne Bt 9700 Szombathely Szelestei L. 57
e-mail: mikroshop@gmail.com

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi
termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
…...........................................................................................................................................................

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …....................................................................................

A fogyasztó(k) neve:..............................................................................................................................
A fogyasztó(k) címe:.............................................................................................................................
 
…....................................................
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt............................................................................................................................

Adatvédelem
Adatvédelmi Politika:

1.        A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
Adatkezelő: Wanne Bt (9700 Szombathely Szelestei L.57)
Érintett: az Adatkezelő weboldalain regisztráló személyek
Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett írásbeli engedély nélkül, a weboldalra történő regisztrációval kifejezett
hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény fogalomrendszerével egyeznek meg.

2.        Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályzat szerint, az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII., törvény előírásainak megfelelően kezeli.

3.        A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

4.        Az adatkezelés célja: hírlevélküldés, marketing célú adatkezelés, adatbázis építés. Az adatkezelés céljának megfelelően Érintett adatszolgáltatása önkéntes.

5.        Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek önkéntes hozzájárulása.

6.        Adatkezeléssel érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok, úgy, mint: vezeték- és keresztnév,  lakcím, e-mail cím, telefonszám.

7.        Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.

8.        Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés célja fennállása megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.

9.        Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, a mikroshop@gmail.com e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.

10.     Adatkezelő kijelenti és szavatol érte, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága a jelen szabályzatban meghatározott, változatlan feltételekkel, NAIH-145813/2018 számon nyilvántartásba vette Adatkezelő adatkezelését. Adatkezelő a fenti számot az adatok minden továbbításánál,
nyilvánosságra hozatalánál és az érintetteknek való kiadáskor feltüntetni köteles.
 


Szállítási költség

Ide klikk !

Bevásárlókosár

Főbb partnereinkWebáruház készítés

0.0515 mp


webáruház négyzet fájlwebáruház négyzet fájl
   Caesar hangszórók
lábléc