pcparts webáruház, webshop

Vevőszolgálat elérhetőség

 Az alábbi elérhetőségeken vegye fel a kapcsolatot velünk, amennyiben kérése, vagy kérdése, esetleg információra van szüksége.Figyelem!!!
Ez a doboz csak akkor látható, amikor a Vevőszolgálat elérhető (ld. Kapcsolat menüpont/Elérhetőségek), amennyiben Nem látható ez a doboz, abban az esetben e-mailben tud/tudsz hagyni üzenetet.

Köszönjük!

Partnereink

Szavazás

Melyik a kedvenc márkád?

 Asus
 Asrock
 MSI
 Gigabyte
 Modecom

ÁSZF
 ÁSZF
Általános szerződési feltételek
A jelen ÁSZF tartalmazza a PC-PARTS.hu (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:
A Webáruház címe: www.pc-parts.hu vagy www.bolthely.hu/pcparts 
A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai: Cégnév: PC-PARTS Számítástechnikai Szaküzlet és Webshop Székhely, címe: 3846 Hernádkércs, Petőfi Sándor utca 5. Cégjegyzékszám: EVNY: 52154911 Nyilvántartást vezető cégbíróság: N/A Statisztikai számjel: 68720478-4741-231-05 Adószám: 68720478-1-25 Bankszámlaszám: 10102718-04631300-01005009
Ügyfélszolgálat/Áruház adatai: Cím: 3527 Miskolc, Selyemrét utca 18. 3.em. 3. ajtó Telefon: 0630/340-7842 (normál díjszabású) E-mail: pcvasak@gmail.com  Nyitva tartása: H-V: 0-24 (CSAK on-line, webshop megrendelések teljesítése)
Az általános szerződési feltételek elfogadása 1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között. 2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.
A megrendelés lépései: 1. A regisztráció menete
2. A kosár használata 3. A megrendelés összeállítása 4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja 5. A megrendelés elküldése 6. A megrendelés visszaigazolása
Az adásvételi szerződés létrejötte: 1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést emailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
 
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. 3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.
A termék lényeges tulajdonságai A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.
Árak A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát és a földszintig való házhoz szállítás költségeit,
Kiszállítás, személyes átvétel 1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók. 2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi, illetve futárszolgálattal juttatja el. 3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
Lehetséges fizetési módok, amennyiben a webáruházban elérhetőek: 1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
2. Banki átutalás (előre utalás) 3. Online fizetési lehetőség 4. Postai utánvét vagy csomagautómata 5 Futárszolgálat 6. PayPal fizetési lehetőség (online) …
Elállási jog A fogyasztót megillető˝ elállási és felmondási jog 
20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollevők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollevők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidon belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén aa) a terméknek, ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő˝ időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első˝ szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő˝ harmadik személy általi átvételének napjától; b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. (3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. (4) 1. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése elött megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő˝ ajánlati kötöttséget megszünteti. 
  
Elállási nyilatkozat elallasi_felmondasi_nyilatkozat_2018.docx
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató 1. Kellékszavatosság  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?  Ön a PC-PARTS Számítástechnikai Szaküzlet és Webshop hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv ( továbbiakban Ptk.) szabályai szerint. 
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?  Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső˝ esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő˝ hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidon túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 1 hónap, de legfeljebb egy év. 
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?  Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a PCPARTS Számítástechnikai Szaküzlet és Webshop (SZH: 3846 Hernádkércs, Petőfi Sándor utca 5., levelezési cím: 3527 Miskolc, Selyemrét utca 18. 3/3, telefon: 06303407842, e-mail: pcvasak@gmail.com ) vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 
2. Termékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő˝ tulajdonságokkal. 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő˝ elteltével e jogosultságát elveszti. 
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. 
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető˝ vagy - a termék hibája jogszabály vagy kötelező˝ hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő˝ egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 
3. Jótállás  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés 1...2 alapján a PC-PARTS Számítástechnikai Szaküzlet és Webshop jótállásra köteles. Önt 
Milyen jogok és milyen határidon belül illetik meg jótállás alapján?4 
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan NEM érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja 1. Személyes bejelentés A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgálta tónál (3527 Miskolc, Selyemrét utca 18. 3/3). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti: – a vásárló nevét, címét, – a termék megnevezését, vételárát, – a vásárlás időpontját, – a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását, – a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, – a kifogás rendezésének módját. Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a vásárlónak átadja.
2. Írásban történő bejelentés A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (3527 Miskolc, Selyemrét utca 18. 3/3) küldött levélben, vagy elektronikus levélben ( pcvasak@gmail.com ). Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét, – a termék megnevezését, vételárát, – a vásárlás időpontját, – a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását, – a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt. 
Kelt: Miskolc, 2018. 06. 12.